Tips & News » สาระน่ารู้ » ต่อใบขับขี่ ปี2564 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เตรียมอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่ ปี2564 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เตรียมอะไรบ้าง

30 เมษายน 2021
1589   0

ต่อใบขับขี่ ปี2564

ต่อใบขับขี่ ปี2564 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เตรียมอะไรบ้าง

การต่อใบขับขี่เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้กำหนดบทบัญญัติที่เป็นโทษความผิด ไว้ตามมาตรา 64 ความว่า “ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่อยากโดนปรับก็ต้องทำใบขับขี่ หากหมดอายุก็ต้องต่ออายุให้ถูกต้อง เอาหล่ะแล้วการต่อใบขับขี่มีแบบไหนบ้าง

ในปัจจุบันใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพยกเลิกไปแล้ว เหลือเพียงแต่แบบใบอนุญาตขับขี่แบบ 2 ปี(ชั่วคราว) กับใบอนุญาตขับขี่แบบ 5 ปี แต่ละแบบจะเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไร

 1. ต่อใบขับขี่แบบชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบขับขี่ชั่วคราวใบเดิม
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ให้แพทย์ระบุว่า ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจจะเป็นอันตรายขณะขับขี่ และ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และต้องออกใบรับรองแพทย์ก่อนต่ออายุใบขับขี่ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 • เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น ทดสอบการมองเห็นสี ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบความเร็วในการเหยียบเบรกเมื่อเห็นสัญญาณไฟ
 • ถ่ายรูปเพื่อพิมพ์ใบขับขี่
 • จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท

2. ต่อใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบขับขี่เดิมแบบ 5 ปี
 • บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 • เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น ทดสอบการมองเห็นสี ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบความเร็วในการเหยียบเบรกเมื่อเห็นสัญญาณไฟ
 • อมรม 1 ชั่วโมง
 • ถ่ายรูปเพื่อพิมพ์ใบขับขี่
 • จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท

หากมีรถมือสองแล้ว อย่าลืมไปทำใบขับขี่และไปต่อใบขับขี่กันด้วยนะครับ ระวังโดนพี่ตำปรับนะ ด้วยความปรารถนาดี