Tips & News » ข่าวรถยนต์ » ครม.เคาะแล้ว อัพสปีดถนนหลวงเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.เริ่มใช้แล้ว

ครม.เคาะแล้ว อัพสปีดถนนหลวงเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.เริ่มใช้แล้ว

12 มีนาคม 2021
1434   0

ครม.ไฟเขียวกฎกระทรวงปรับอัตราความเริ่มเพิ่มขั้นเฉพาะถนนที่มีช่องจราจร ตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไปจากความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็นความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากขับแช่ขวาความเร็วต่ำกว่า 100 ผิดกฎหมาย

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกเกิน 15 คน มีกำหนดให้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถลากจูงรถอื่น เช่น รถยนต์สี่ล้อขนาดเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ ขึ้นไปหรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไปให้ขับโดยความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกผู้โดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถยนต์ประเภทอื่นๆให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

และมีการกำหนดความเร็วต่ำสำหรับช่องเดินรถทางขวาสุดของทางเดินรถทางหลวง ซุ่งจะจัดแบ่งช่องเดินรถในทิสทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ชับในช่องทางเดินรถขวาสุดโดยมีกำหนดให้ความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข่าวจาก : www.Kitsadagoodcar/news